ශ්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩලවල කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන්ගේ සේවා තනතුරු වල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන තරඟ විභාගය සඳහා උපකාරක පන්ති සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය - 2020 (2022)

si_LKSinhala